e-szkoleniakursybhp.pl
są marką CKUBHP AU Spider

szkolenia BHP w internecieI. Szkolenia BHP - wybierz szkolenie dla siebie

ZOBACZ TEŻ NASZĄ OFERTĘ SZKOLEŃ BHP NA ALLEGRO https://allegro.pl/moje-allegro/sprzedaz/moje-oferty/

1. SZKOLENIE WSTĘPNE I OKRESOWE BHP DLA PRACOWNIKÓW administracyjno biurowych i INNYCH, których czynności wiążą się z uciążliwościami, pracami niebezpiecznymi oraz odpowiedzialnością z zakresu bhp

RODZAJ SZKOLENIA:
Szkolenie bhp wstępne Cel:
 • Zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy układach zbiorowych lub w regulaminie pracy.
 • Zaznajomienie z przepisami i zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy, branży, itp.
 • Zaznajomienie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Dedykowane:
 • Pracownicy rozpoczynający pracę.
 • Stażyści.
 • Studenci.
 • Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.
Forma szkolenia:
 • Instruktaż
Termin:
 • Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania
Szkolenie bhp okresowe Cel:
 • Aktualizacja i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi.
Dedykowane:
 • Pracownicy zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.
 • Pracownicy administracyjnobiurowi i inni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia albo też z odpowiedzialnością w zakresie BHP
 • Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.
Forma szkolenia:
 • Instruktaż, kurs , seminarium lub samokształcenie kierowane
Częstotliwość szkoleń:
 • Pracownicy zatrudniani na stanowiskach robotniczych - nie rzadziej niż raz na 3 lata,
 • Pracownicy administracyjno biurowi - nie rzadziej niż raz na 6 lat.
 • Pozostali pracownicy - nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Zamów teraz!

II. SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW

RODZAJ SZKOLENIA: SZKOLENIE OKRESOWE
Cel:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:


 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunki pracy w zakładzie, firmie,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla:
 • Pracodawców prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą - bez względu na formę zatrudniania pracowników, osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, urzędami, spółdzielniami.
 • Innych osób wykonujących czynności z zakresu prawa pracy upoważnionych przez pracodawcę obowiązków pracodawcy w podmiotach zatrudniających pracowników.
 • Organizatorów wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby fizyczne ( np. podopiecznych domów opieki społecznej).
 • Organizatorów pracy nakładczej.

Forma szkolenia:

 • Samokształcenie kierowane
Termin - przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności lub pracy a następnie : Raz na 5 lat

Zamów teraz!

III. SZKOLENIE BHP DLA PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

FORMA SZKOLENIA: KURS W TRYBIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Szkolenie dedykowane do pracodawców zatrudniających do 10 pracowników we wszystkich branżach produkcyjno usługowych oraz do 50 w handlu detalicznym, hurtowym, hotelach, gastronomii, warsztatach samochodowych, jak też innych firmach na przykład : wykonujących i świadczących usługi, naprawy przedmiotów użytku osobistego i domowego oraz administracji publicznej,itp..


Cel:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy szkolenia:

 • Pracodawcy oraz osoby wykonujące stale w ich imieniu czynności z zakresu prawa pracy (prokurenci, pełnomocnicy).
Forma szkolenia:

 • Kurs:
  seminarium
Termin Bezterminowe

Zamów teraz!

IV. SZKOLENIE BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

RODZAJ SZKOLENIA: SZKOLENIE OKRESOWE

Szkolenie dedykowane do kierujących pracownikami dające prawo do realizacji instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego bhp ..


Cel:

Aktualizacja wiedzy i umiejętności w zakresie::


 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami na odcinkach powierzonej pracy,
 • organizowania pracy nadzorowanych pracowników w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, oraz eliminujący potencjalne i charakterystyczne zagrożenia wypadkowe,,
 • zapewnienia przestrzegania przez nadzorowanych pracowników przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy adekwatnych do rodzaju i charakteru czynności oraz branży produkcyjno usługowej,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Uczestnicy szkolenia:

 • Wszystkie inne niż pracodawca osoby kierujące pracownikami np. mistrzowie, brygadziści, nadzorujący zespoły pracownicze i procesy usług w terenie, koordynujący, kierownicy komórek organizacyjnych i sekcji lokalnych w siedzibach i oddziałach oraz obszarów i regionów geograficznych lub administracyjnych, osoby umownie wydające polecenia współpracownikom i aranżujące procesy pracy, z racji wyżej postawionej w taryfikatorze płacowym, funkcji i pozycji zawodowej .

Forma szkolenia:

 • Samokształcenie kierowane

Termin przed upływem 6 m-cy od zatrudnienia a następnie:
Raz na 5 lat

Zamów teraz!

V. SZKOLENIE DLA WYKŁADOWCÓW I INSTRUKTORÓW NA KURSACH, SEMINARIACH I INSTRUKTAŻACH BHP

FORMA SZKOLENIA: KURS W TRYBIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ


Absolwenci kursu uzyskują wiedzę z zakresu:
 1. aktów prawnych dotyczących kształcenia, szkolenia i doskonalenia w dziedzinie bhp;
 2. przemian edukacyjnych uwzględniających kształcenie modułowe;
 3. psychologicznych, pedagogicznych, filozoficznych i socjologicznych aspektów pracy zawodowej fizycznej i umysłowej;
 4. rodzajów interakcji międzyludzkich i ich wpływu na kształtowanie postaw;
 5. metod i sposobów prowadzenia zajęć z młodocianymi i z dorosłymi;
 6. organizacji, zasad i metod prowadzenia zajęć z poszczególnych zagadnień;;
 7. wpływu cech przekazu na zmiany i kształtowanie postaw;;
 8. andragogiki dorosłych,;
 9. teorii nauczania i uczenia się.;

Uzyskiwane w trakcie szkolenia umiejętności i sprawności dotyczą:
 1. planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 2. wypełniania dokumentacji;
 3. organizowania zajęć dydaktycznych różnych typów;
 4. kształcenia i rozwijania umiejętności praktycznych, sprawności i nawyków zgodnie ze współczesnymi teoriami psychologicznymi; doboru metod, zasad nauczania i środków dydaktycznych do tematów zajęć;
 5. wzbogacania i unowocześniania warsztatu pracy przez samokształcenie i samodoskonalenie;
 6. efektywnego i konstruktywnego porozumiewania się i odbierania informacji.

Doskonalenie jest dedykowane do:
 • wszystkich zainteresowanych zawodowym kształceniem na kursach i instruktażach BHP, w tym: specjalistów i inspektorów BHP, ratowników medycznych, inspektorów PIP, lekarzy medycyny pracy i innych , prawników, spec. ds. organizacji, inżynierów i techników prowadzących wybrane zagadnienia problemowe, specjalistów higieny pracy i ergonomii, jak też wszystkich innych zainteresowanych np. prowadzących biura kadrowo księgowe, z przygotowaniem merytorycznym i doświadczeniem zawodowym w celu przeprowadzania instruktaży i szkoleń pracowników swoich kontrahentów.
Forma
 • kurs w trybie kształcenia na odległość
Termin

szkolenie jest bezterminowe

Zamów teraz!

VI.SZKOLENIE Z ZAKRESU PROCEDUR POWYPADKOWYCH I ZASAD UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ POSZKODOWANYM W WYPADKACH PRZY PRACY

FORMA SZKOLENIA: SEMINARIUM TRYBIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ


Uczestnicy doskonalenia uzyskują:
 • wiadomości teoretyczne i podstawową wiedzę praktyczną w zakresie zasad i metod postępowania, w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy powodującego uraz, przed przybyciem profesjonalnych ratowników medycznych lub przed przewiezieniem/ samodzielnym udaniem się poszkodowanego do lekarza. Ta wiedza i umiejętności winny doraźnie zapewnić utrzymanie podstawowych procesów życiowych oraz zabezpieczyć poszkodowanego przed wzmożeniem medycznych konsekwencji doznanego urazu.
Uzyskiwane w trakcie szkolenia informacje i sprawności teoretyczne pozwalają , do czasu przybycia profesjonalnych służb ratownictwa, w sposób samodzielny zorganizować i przeprowadzić akcję ratowniczą na jej wstępnym etapie .

Doskonalenie jest dedykowane organizacyjnie do:

 • Pracodawców , którzy muszą zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy , imiennie wyznaczyć w obszarze swojej działalności , odpowiedzialnych pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej innym współpracownikom , poszkodowanym w wyniku drobnych zdarzeń urazowych i wypadków przy pracy, powodujących konieczność interwencji medycznej na dalszym etapie postepowania powypadkowego.
 • Bezpośrednio dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudnianą osoby niepełnosprawne lub młodociane , gdyż sami jedynie muszą i mogą dane czynności wykonywać.

Forma:
 • seminarium w trybie kształcenia na odległość
Termin

szkolenie jest bezterminowe

Zamów teraz!

VII. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW WYZNACZONYCH DO DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POŻAROM I EWAKUACJI.(również na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych

FORMA SZKOLENIA: SEMINARIUM TRYBIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.


Uczestnicy doskonalenia uzyskują:
 • Wiadomości teoretyczne i wiedzę praktyczną w zakresie:
 • rozpoznania zagrożenia i wstępnego zorganizowania akcji ratowniczej,
 • sposobów i metod gaszenia pożarów w zarodku,
 • formy i trybu zawiadamiania służb ratownictwa,
 • -organizacji i przeprowadzania ewakuacji osób zagrożonych na wypadek pożaru lub innych zdarzeń losowych.
Uzyskiwane w trakcie szkolenia informacje i sprawności teoretyczne pozwalają w sposób samodzielny zorganizować i przeprowadzić akcję ratowniczą na jej wstępnym etapie , do czasu przybycia profesjonalnych służb ratownictwa .

Doskonalenie jest dedykowane organizacyjnie do:

 • Pracodawców , którzy muszą zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy , imiennie wyznaczyć w obszarze swojej działalności , prowadzonej w obrębie wszystkich budynków i budowli, oraz lokali w tych obiektach budowlanych (w tym użyteczności publicznej), odpowiedzialnych pracowników do wykonywania czynności związanych z zapobiegania pożarom i równoległą akcja ewakuacyjną z zagrożonych obszarów czy też całego obiektu.
 • Bezpośrednio dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudnianą osoby niepełnosprawne lub młodociane , gdyż sami jedynie muszą i mogą dane czynności wykonywać.

Forma:

 • seminarium w trybie kształcenia na odległość
Termin

szkolenie jest bezterminowe

Zamów teraz!

VIII. SZKOLENIE Z METODYKI PROWADZENIA INSTRUKTAŻY STANOWISKOWYCH BHP

FORMA SZKOLENIA: SEMINARIUM TRYBIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ


Uczestnicy doskonalenia uzyskują:
 1. rodzajów interakcji międzyludzkich i ich wpływu na kształtowanie postaw;
 2. metod i sposobów prowadzenia zajęć z młodocianymi i z dorosłymi;
 3. organizacji, zasad i metod prowadzenia zajęć z poszczególnych zagadnień;
 4. wpływu cech przekazu na zmiany i kształtowanie postaw;.

Uzyskiwane w trakcie szkolenia umiejętności i sprawności pozwalają w sposób samodzielny zorganizować i przeprowadzić programowo instruktaże stanowiskowe z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy , w tym :

 1. planowania pracy dydaktycznej;
 2. wypełniania dokumentacji;
 3. organizowania zajęć praktycznych różnych typów;
 4. kształcenia i rozwijania umiejętności praktycznych, sprawności i nawyków podczas pracy przez osoby instruowane,
 5. wzbogacania i unowocześniania warsztatu pracy przez samokształcenie i samodoskonalenie;
 6. efektywnego i konstruktywnego porozumiewania się i odbierania informacji.


Doskonalenie jest dedykowane do:

 • pracodawców samodzielnie i bezpośrednio wdrażających zawodowo nowozatrudnionych pracowników lub pracowników przenoszonych do innej pracy, w tym osoby młodociane zatrudniane w ramach stażu i praktycznej nauki zawodu. Obowiązuje ono też wszystkie te osoby z grup zawodowych funkcjonujących u danego pracodawcy, które są kierującymi umownie innymi pracownikami (mistrzów, kierowników, brygadzistów, menagerów, liderów itp.) , jak też wszystkich innych pracowników, którym powierza się zadania wdrożenia do pracy na danym stanowisku nowozatrudnionych lub przenoszonych do innej pracy. Szkolenia okresowe bhp dla stanowisk robotniczych prowadzone są w formie instruktaży na danym stanowisku pracy – tym samym grupa ta jest formalnie legitymowana do prowadzenia i takich form szkolenia okresowego w trybie przyjętym u danego pracodawcy po konsultacjach z pracownikami lub ich przedstawicielami. Będą to też osoby, które pracodawca może, zgodnie z obowiązującym prawem, wyznaczyć do prowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego dla nowozatrudnionych w oparciu o odrębnie przyjęte programy.

Forma:

 • seminarium w trybie kształcenia na odległość
Termin

szkolenie jest bezterminowe

Zamów teraz!

IX. SZKOLENIE OKRESOWE BHP SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY W TYM : DLA PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH TE ZADANIA NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH UPRAWNIEŃ (zobacz Tabela III)

FORMA SZKOLENIA: SAMOKSZTAŁCENIE

Szkolenie dedykowane do pracowników służby BHP, osób kończących studia kierunkowe z zakresu BHP, których program nie przewidywał pełnej tematyki przyjętej przez MPiPS dla szkolenia okresowego służby , pracodawców , którzy ukończyli szkolenie zawodowe- kursowe dla samodzielnie wykonujących zadania służby BHP w swojej firmie ( przed upływem lat 5), oraz innych osób, które wykonują w miejscu swojego zatrudnienia zadania służby BHP, zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych


Cel:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:
 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
 • metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uczestnicy szkolenia:

 • Pracodawcy oraz osoby wykonujące czynności i zadania przypisane służbie BHP zgodnie z odnośnym Rozporządzeniem Rady Ministrów.
Forma szkolenia:

 • Samokształcenie.
Termin

Raz na 5 lat

Zamów teraz!

X. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Z PLANAMI OBIEKTÓW

FORMA OPRACOWANIA : PAPIEROWA Z PODPISAMI UPRAWNIONEJ OSOBY ORAZ WERSJA ELEKTRONICZNA

1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych.

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

I) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

7. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3;

3) powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Termin

Raz na 2 lata aktualizacja zdalna

Zamów teraz!

XI. MEGA PAKIET DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW

FORMA SZKOLENIA: SAMOKSZTAŁCENIE; SEMINARIUM W TRYBIE KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚC | Dokumenty: wersja papierowa i elektroniczna
 • Szkolenia i doskonalenia obejmują wszystkie formy wymienione w tabelkach I , II , III, VI , VIII dla pracodawcy i dla 2 pracowników zatrudnianych na stanowiska administracyjno biurowych, innych, plus dodatkowo wykonanie oceny ryzyka zawodowego.

Zamów teraz!

XII. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OBOWIĄZEK DOKONANIA IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ, OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO JEJ UDOKUMENTOWANIA I PROWADZENIA PROCEDUR I DOKUMENTACJI Z TEGO ZAKRESU

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ryzyko zawodowe - ocena i dokumentacja
§ 39.

1. Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności przez:
1) zapobieganie zagrożeniom;
2) przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone;
3) likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania;
4) dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy - z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników;
5) stosowanie nowych rozwiązań technicznych;
6) zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów - bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;
7) nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;
8) instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


§ 39a.

1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.
2. Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny:
1) zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;
2) być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.
3. Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:
1) opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
a) stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
b) wykonywanych zadań,
c) występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
d) stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
e) osób pracujących na tym stanowisku;
2) wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
3) datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.


§ 39c.


Pracodawca informuje pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazuje informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zamów teraz!

XIII. OBSŁUGA BHP I P.POŻ.

FORMA: bezpośrednia stała lub doraźna- również on-line i przy wykorzystaniu Internetu . Usług o charakterze outsourcingu Zakres i forma świadczonych usług jednostkowych:
 • szkolenie wstępne BHP (Instruktaż ogólny i dokumentacja instruktażu stanowiskowego z programami )
 • szkolenie okresowe BHP wg uzgodnionych zasad

Szkolenia i instruktaże P.POŻ z procedurami postepowania
Doskonalenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy z procedurami ratunkowymi
Sporządzenie dokumentacji powypadkowej
Ocena ryzyka zawodowego
Analiza i sporządzenie dokumentu oceny ryzyka zawodowego
Ustalanie wydatku energetycznego dla potrzeb wydawania posiłków profilaktycznych
Audyt stanu BHP
Stała obsługa firmy w zakresie BHP (zobacz) i p.poż (zobacz) wynikająca z odnośnych przepisów.

Outsourcing BHP, w zakresie doradztwa, oraz wypełniania zadań i uprawnień służby BHP na podstawie umowy stałej. Oferta ta, jest skierowana do wszystkich podmiotów gospodarczych, a w szczególności do firm, zatrudniających powyżej dziesięciu pracowników, organizacji społecznych, podmiotów oświatowych, administracji publicznej i samorządowej, niepublicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, itp.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy - Art. 23711, w organizacjach takich, należy utworzyć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, jeżeli czynności tej służby nie wykonuje sam pracodawca .


Pakiet usług outsourcingu obejmuje:
 • prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń BHP
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i dalsze prowadzenie dokumentacji
 • postępowanie powypadkowe, w tym w związku z wypadkami w drodze do i z pracy
 • zapewnienie instrukcji BHP
 • dobór środków ochrony indywidualnej - ochron osobistych i podręcznego sprzętu p.poż.
 • wyznaczanie dróg komunikacyjnych i transportowych, przejść i dojąć ewakuacyjnych
 • wykonanie przeglądów i konserwacji, oraz legalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • pomoc w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną;
 • zakładanie i prowadzenie rejestrów m. inn. wypadków przy pracy, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych, podejrzeń o choroby zawodowe itp.
 • Opracowywanie charakterystyk stanowisk pracy dla potrzeb służby medycyny pracy i postepowania w przypadku podejrzeń o choroby zawodowe
 • doradztwo w zakresie wdrażania nowych przepisów prawnych i norm
 • pomoc w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej w kontekście problematyki związanej z BHP i P.poż.
 • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z Planami Obiektów – alternatywnie, warunków bezpieczeństwa pożarowego, dla obiektów nie wymagających takiej instrukcji.

Zamów teraz!

szkolenia BHP